اعلام - بازه های زمانی انتقال نمرات ثبت شده کارآموزی از سامانه های تلنت کوچ و کاروژه به سامانه جامع آموزش / نیمسال تابستانی 3993 / مقطع کارشناسی(17 شهریور)

اعلام - بازه های زمانی انتقال نمرات ثبت شده کارآموزی از سامانه های تلنت کوچ و کاروژه به سامانه جامع آموزش / نیمسال تابستانی 3993 / مقطع کارشناسی(17 شهریور)


پیرو پیگیری و درخواست‌های مکرر دانشجویان در خصوص ثبت نمرات درس کارآموزی در سامانه جامع جهت انجام امور دانش آموختگی و همچنین بنا به پیگیری‌های به عمل آمده اداره آموزش پردیس با مرکز فناوری بدینوسیله بازه‌های زمانی انتقال نمرات ثبت شده درس کارآموزی از سامانه‌های تلنت کوچ و کاروژه به شرح زیر جهت استحضار اعلام می‌گردد.

۱ - اولین بازه زمانی انتقال روز دوشنبه مورخ ۲۲/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

۲ - دومین بازه زمانی انتقال روز چهارشنبه مورخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۴۰۰‬

۳ - سومین بازه زمانی انتقال روز یکشنبه مورخ ۱۸/‏۰۷/‏۱۴۰۰‬

لطفاً در خصوص تاریخ بند ۱ به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان محترم آن دانشکده رسانیده شود هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت نمره درس کارآموزی در سامانه‌های تلنت و کارژه اطمینان حاصل نمایند.