اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 3 - 96

اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 3 - 96


 

اعلام بازه زمانی انتخاب واحد دروس کارآموزی و پروژه ترم تابستانی 3 - 96

پیرو نامه‬ شماره‬ ۷۴۳۱/‏ آت / ‏۸۲‬ مورخ ۲۱/‏۰۱/‏۹۷ به پیوست یک برگ اطلاعیه ترم تابستان ۳-۹۶ به انضمام یک برگ اطلاعیه کارآموزی جهت استحضار ارسال می‌گردد.

لطفاً به نحو مقتضی به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی آن دانشکده رسانیده شود که از روز شنبه مورخ ۰۱/‏۰۲‏۹۷‬ ‬ ‬لغایت پایان وقت اداری (ساعت ۱۶) روز چهار شنبه مورخ ۰۲/‏۰۳/‏۹۷‬ نسبت به ثبت درخواست کارآموزی و مراحل تائید آن در سیستم جامع اقدام نمایند. ضمناً دانشجویان موظف می‌باشند از ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۹/‏۰۳/‏۹۷‬لغایت ساعت ۲۳:۵۹ روز چهارشنبه مورخ ۲۳/‏۰۳/‏۹۷ نسبت به انتخاب واحد دروس کارآموزی یا پروژه خود در سیستم جامع مبادرت به عمل آورند.

لازم به ذکر است عدم انتخاب واحد در بازه زمانی تعیین شده به منزله انصراف از درخواست دانشجو می‌باشد.ضمناً مهلت فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 

 

اطلاعیه ترم تابستان

اطلاعیه کارآموزی