اعلام اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1402 - 1401 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی(6 شهریور)

اعلام اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی 1402 - 1401 / دانشکدگان فنی / مقطع کارشناسی(6 شهریور)


اولویت زمان بندی انتخاب واحد نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ در کلیه رشته‌های مهندسی مقطع کارشناسی این دانشکدگان، به صورت تصادفی و بر اساس سال ورود به شرح زیر انجام گردد.

۱ - ورودی‌های ۹۶ و ماقبل روز شنبه مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ ‬ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰

۲ - ورودی‌های ۹۷ روز شنبه مورخ ۰۵/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ از ساعت ۱۱:۰۰ صبح لغایت ۱۴:۰۰

۳ - ورودی‌های ۹۸ روز یکشنبه مورخ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰

۴ - ورودی‌های ۹۹ روز یکشنبه مورخ ۰۶/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ از ساعت ۱۱:۰۰ صبح لغایت ۱۴:۰۰

۵ - ورودی‌های ۱۴۰۰ روز دوشنبه مورخ ۰۷/‏۰۶/‏۱۴۰۱‬ از ساعت ۸:۰۰ صبح لغایت ۱۱:۰۰