اعلام اسامی سری دوم مشمولین جوایز بنیاد/سال 96

اعلام اسامی سری دوم مشمولین جوایز بنیاد/سال 96


 

ضمن ارسال لیست اسامی سری دوم دانشجویان مشمول بهره مندی از جایزه‌های تحصیلی سال 96 بنیاد نخبگان (همچنین قابل مشاهده در سایت معاونت آموزشی) به استحضار می‌رساند از آنجا که اعطای جوایز مطابق با «شیوه نامه اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» و بر اساس فرآیندهای اجرایی مندرج در کتاب راهنمای اعطای جایزه‌های تحصیلی «راجا» صورت می‌پذیرد لازم است کارشناسان محترم ذیربط از مفاد آن آگاهی یافته و دانشجویان ذینفع را نیز در طی نمودن هرچه بهتر این فرآیند راهنمایی نمایند لذا دفترچۀ جدید راهنمای راجا سال ۹6 (بنیاد ملی نخبگان) جهت بهره برداری از طریق وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران و همچنین دربخش «تسهیلات وحمایتها >>دانشجویان>> مقررات اعطای جایزه‌های تحصیلی 97-96>>راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» بر روی وبگاه tehran.bmn.ir  قابل دسترسی و مشاهده می‌باشد.

اسامی مشمولین