نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص آگهی فرم تخصیص وام شرافتی

95/10/01

به پیوست تصویر نامه شماره ۵۰۸ مورخ ۹۵/۸/۲۳ در خصوص آگهی فرم تخصیص وام شرافتی مرحوم استاد خلیل داعی که به دانشجویان اراکی دوره کارشناسی ارشد و دکتری علوم پایه و فنی و مهندسی روزانه در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ تعلق می‌گیرد، جهت اطلاع رسانی به متقاضیان تقدیم می‌گردد.

پیوست   یک  دو