نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص بخشنامه سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول

95/09/07

به پیوست تصویر نامه شماره 97786/4 مورخ 1395/8/10 سازمان امور دانشجویان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به همراه نامه شماره 624/2/2-23 مورخ 1395/7/3 سازمان وظیفه عمومی ناجا در مورد سنوات ارفاقی دانشجویان مشمول ارسال می شود . با عنایت به این که دانشجویان پسر مشمول در هر مقطع تحصیلی موظف هستند برابر سنوات اعلام شده از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا تحصیل کنند .

 

پیوست یک

 

پیوست دو