نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص تاکید بر اجرای صحیح آیین نامه تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا در سال تحصیلی 96-1395 ( مقطع کارشناسی )

95/08/25

   پیرو بخشنامه های شماره 168311/پ/121مورخ 14/7/1392 و شماره 35591/21 مورخ 25/7/1384 و شماره 85096/2 مورخ 26/11/1393  در خصوص تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا در مقطع کارشناسی به پیوست آیین نامه و فرم تغییر رشته مربوط مجدداٌ ارسال می گردد .

به استحضار می رساند ؛ شرایط اصلی برای تحویل فرم تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا در مرداد ماه سال 1395 برای ورودی های سال 1396 به شرح ذیل اعلام می گردد :

الف : رشته های مهندسی پردیس دانشکده های فنی

1- گذراندن 2 نیمسال متوالی از بدو ورود ( زمان قبولی اولیه ) برای دانشجویان رشته مهندسی پردیس دانشکده های فنی با انتخاب هر نیمسال حداقل 18 واحد و گذراندن حداقل 18 واحد و با میانگین حداقل -/17 در هر نیمسال

2- احراز میانگین کل حداقل -/17 در پایان دو نیمسال مذکور

ب : کلیه رشته های دوره کارشناسی سایر پردیس ها و دانشکده ها

3-گذراندن 2 نیمسال متوالی از بدو ورود ( زمان قبولی اولیه )  برای دانشجویان سایر رشته ها  با انتخاب حداقل 18 واحد در هر نیمسال و گذراندن حداقل  18 واحد  با میانگین حداقل -/ 18در هر نیمسال

4- احراز میانگین کل حداقل -/18 در پایان دو نیمسال مذکور

ج : زمان تحویل فرم به دانشجوی متقاضی حایز شرایط کامل :

در موعد تغییر رشته و حداکثر تا تاریخ 15 مرداد ماه سال 1396(پس از گذراندن در نیمسال تحصیلی و گزارش و ثبت کلیه نمرات دروس انتخابی در کارنامه دانشجو )

چ : اقدامات بعدی :

5- بررسی اولیه وضعیت تحصیلی دانشجو توسط اداره آموزش و گروه آموزشی مبداء / دانشکده مبداء ( در پردیس ها ) و تایید و امضاء فرم در قسمت مربوط

6- در صورت تایید احراز شرایط ، فرم تکمیل شده به گروه آموزشی / دانشکده مقصد در همان پردیس / دانشکده ارسال می گردد . (*)

* در صورت درخواست تغییر رشته برای پردیس / دانشکده دیگر نیز به همین صورت اقدام می شود .  

7- پس از تکمیل فرم مربوط ( تایید و مهر شده توسط معاونان محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس ها / دانشکده های مبداء و مقصد ) حداکثر تا قبل از زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 (طبق بند ج ) به همراه ریزنمرات ( کد گزارش 100 ) توسط پردیس / دانشکده مبداء به اداره کل خدمات آموزشی ارسال می گردد .

8- پس از طی مراحل فوق درخواست دانشجو در اداره کل خدمات آموزشی بررسی و در صورت تطبیق کامل با  آیین نامه مربوط موضوع در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مطرح و نتیجه اعلام می گردد .

9- دانشجوی متقاضی به هیچ وجه مجاز به شرکت در کلاس های دروس رشته مورد تقاضا ( رسمی - غیر رسمی ) در پردیس / دانشکده مقصد ( در محل تحصیل یا پردیس / دانشکده دیگر ) قبل از صدور حکم قطعی تغییر رشته نمی باشد . 

10- در صورت تایید و صدور حکم تغییر رشته و ثبت نام دانشجو در رشته جدید ، ارایه درخواست تغییر رشته مجدد و یا بازگشت به رشته قبلی امکان پذیر نیست .

 

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه