نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص اخذ درس جبرانی به همراه دروس اصلی ترم

95/08/08

 عطف به بخشنامه اداره خدمات آموزشی دانشگاه به شماره نامه 122/پ/65879  مورخ 07/09/1394 در خصوص عدم احتساب مشروطی با انتخاب واحد کمتر از حد نصاب کارشناسی ارشد و نیز اصلاحی آن به شماره نامه 122/پ/74426 مورخ 24/03/1395 خواهشمند است در خصوص انجام موارد ذیل دستور اقدام لازم را صادر فرمایید.

1-در صورتی که دانشجو نیاز به اخذ درس/دروس جبرانی دارد حتما باید علاوه بر آن درس یا دروس حداقل تعداد واحد های مقطع خود را بر اساس آیین نامه های آموزشی اخذ نماید.

2- با استناد به بند 2-7 آیین نامه مذکور:

الف:در خصوص نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 و قبل از آن:

همه دانشجویانی که در نیمسال اول 94-95 وقبل از آن ،به همراه درس جبرانی واحد کمتر از حد نصاب اخذ نموده و معدل کمتر از حد 14 کسب کرده اند مشروط محسوب محرز می گردند در خصوص این دانشجویان باید بر اساس اصلاحیه این بخشنامه ،درخواست تجمیع آن نیمسال با نیمسال بعدی و احتساب آن به صورت نیم ترم  با ذکر علت اخذ کمتر از حد نصاب و تایید دانشکده به این معاونت ارسال گردد تا جهت تصمیم گیری به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارسال گردد.

ب:در خصوص نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 و نیمسال های بعد از آن:

در وضعیت مشابه بالا در موارد خیلی خاص  که خارج از اراده دانشجو باشد درخواست دانشجو  باید در شورای تحصیلات تکمیلی آن دانشکده مطرح شده ،نتیجه به این معاونت منعکس گردد.در صورت موافقت آن دانشکده مراتب مورد تایید این معاونت می باشد و مشروطی محاسبه نمی گردد و در غیر این صورت مشروطی دانشجو محاسبه می گردد.

دستور فرمایید موارد فوق به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان رسانده شود .شایان ذکر است عدم رعایت موارد مذکور متوجه دانشجو و دانشکده می باشد.

نکته:درج وضعیت مشروط بی اثر در سیستم گلستان بدون کسب مجوزهای لازم  به منزله مشروط محرز می باشد هیچ حقی برای دانشجو ایجاد نمی کند.