نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی (۹۶ - ۹۵)

95/07/07

 

به پیوست جدول زمانبندی وام‌های دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان نیمسال اول سال تحصیلی (۹۶ - ۹۵) ارسال می‌شود. با عنایت به اعلام صندوق رفاه دانشجویان مبنی بر اینکه تصویر تعهدنامه‌های محضری می‌بایست کامل و خوانا باشد؛ بطوری که در صورت نیاز، امکان برابر اصل نمودن آن توسط دفترخانه مقدور باشد، خواهشمند است دستور فرمائید در الصاق تصاویر مربوطه دقت لازم مبذول فرمایند.

 

جدول پیوست