نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص مراحل انجام امور دانش آموختگی دانشجویان

95/05/16

با توجه به تغییر روند دانش آموختگی  از سوی اداره کل امور آموزشی دانشگاه و الکترونیکی شدن مراحل تطبیق واحد، روند فعلی انجام کارنامه دانش آموختگی به شرح زیر به استحضار می رسد:

۱- درخواست کارنامه تطبیق واحد از منوی پیشخوان توسط کارشناسان محترم آموزش پردیس.

۲- تایید رئیس محترم آموزش پردیس.

۳- امضاء توسط رئیس محترم دانشکده (با نظر معاون محترم آموزشی دانشکده) .

۴- امضاء توسط معاون آموزشی پردیس.

۵- ثبت در پرونده الکترونیکی.

 یادآور می شود انجام مراحل فوق  به  صورت الکترونیکی  به  منزله تطبیق واحد دانشجو می باشد و نیازی به ارسال کارنامه تطبیق واحد به صورت دستی نیست . همچنین ادامه سایر مراحل دانش آموختگی منوط به انجام مراحل فوق می باشد.