نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اعلام جدول سنوات مقاطع مختلف تحصیلی

95/01/28

جدول سنوات مقاطع مختلف تحصیلی دانشجویان دانشگاه تهران به شرح ذیل اعلام می گردد

 

ردیف

مقطع

 

کارشناسی

سال ورود

 

ورودی 1389 و قبل از آن

حداکثر سنوات مجاز

 

12 نیمسال

مجوز و مدت تمدید سنوات

 

تایید کمیسیون موارد خاص + 2

1

کارشناسی

ورودی 1390 تا 1392

10 نیمسال

تایید کمیسیون موارد خاص + 2

2

کارشناسی

1393 به بعد

8 نیمسال

تایید کمیسیون موارد خاص + 2

3

دامپزشکی عمومی

1389 و قبل از آن

18 نیمسال

تایید کمیسیون موارد خاص + 2

4

دامپزشکی عمومی

1390 تاکنون

16 نیمسال

تایید کمیسیون موارد خاص + 2

5

کارشناسی ارشدناپیوسته

1394 و قبل از آن

4 نیمسال

تایید کمیسیون موارد خاص + 2

6

دکتری دستیاری دامپزشکی

1394 و قبل از آن

8 نیمسال

با تایید کمیسیون موارد خاص

7

دکتری تخصصی (Ph.D )

1394 و قبل از آن

8 نیمسال

با تایید کمیسیون موارد خاص

8

دکتری تخصصی پیوسته بیوتکنولوژی 

(Ph.D )

1394 و قبل از آن

16 نیمسال

تایید کمیسیون موارد خاص + 2