نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


مقررات و آیین نامه های آموزشی در هنگام انتخاب واحد دانشجویان در سیستم جامع آموزش دانشگاه

94/11/25

(آنی)

 

اجرای موارد ذیل بر اساس مقررات و آیین نامه های آموزشی در هنگام انتخاب واحد دانشجویان در سیستم جامع آموزش دانشگاه ضرورت دارد .

 

- مقطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی : ورودی سال 1394 و قبل از آن :

الف ) حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد

ب ) معدل حداقل -/17 حداکثر 24 واحد

ج ) دانشجوی مشروط حداقل 12 واحد و حداکثر 14 واحد

- مقطع کارشناسی ارشد دوره های روزانه و نوبت دوم : ورودی های سال های 1392 و 1393 :

حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد

- ورودی های سال های 1394 و 1391 و قبل از آن :

حداقل 8 واحد حداکثر 14 واحد

- دوره مجازی ورودی های سال 1393 و پس از آن :

حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد

توضیح : در کارشناسی ارشد در صورت مشروط شدن محدودیت انتخاب واحد کمتر از سقف واحد مجاز وجود ندارد .