نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص اعلام زمان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

94/10/28

زمان دفاع آقای سید مصطفی یوسفی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع آقای حسین نعیمی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع سرکارخانم سعیده امیر افشار دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع سرکارخانم زهرا غفاری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع سرکارخانم مرسده سالار منش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع آقای سعید بهرامی مبرا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع سرکارخانم مریم چامه سرا دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع سرکارخانم شبنم خوشنویسان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع سرکارخانم فریده شفیعی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع آقای سیروس رهبری کریم طهرانی دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع آقای محمد صادق امیرزاده بوربور دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین

زمان دفاع آقای پوریا ریاستیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین