نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


اطلاعیه در خصوص ارسال آیین نامه جدید مقطع کارشناسی پیوسته ( ورودی های سال 94-1393 و پس از آن )

94/09/03

به پیوست آیین نامه دوره های کارشناسی پیوسته مصوب اسفند ماه سال 1393 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به شماره 244759/2 مورخ 1393/12/24جهت اجرا ارسال می گردد . 

به استحضار می رساند ؛ آیین نامه مذکور در جلسه مورخ 1394/7/25 کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه و جلسه مورخ 1394/8/5 شورای آموزشی دانشگاه مطرح و موارد زیر مورد تأکید قرار  گرفت :

1- مفاد این آیین نامه برای دانشجویان ورودی های سال های 1393 و 1394 و پس از آن جاری و نافذ می باشد .  

2- برنامه آموزشی کلیه واحد ها در مقطع کارشناسی برای هر رشته حد اکثر در هشت نیمسال تحصیلی تنظیم و تقویم  اجرای آن ارئه گردد.

3- اجرای ماده 33 آیین نامه مبنی بر تسری مفاد آن، برای دانشجویان ورودی قبل از سال تحصیلی 94-1393 ، مورد موافقت شورای آموزشی قرار نگرفت .  

 

آیین نامه دوره های کارشناسی پیوسته