نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه

اطلاعیه


پذیرش مشمولان سربازی فارغ التحصیل پردیس دانشکده های فنی

94/08/13

 دانشکده فنی کاسپین از بین مشمولان سربازی فارغ التحصیل پردیس دانشکده های فنی بر اساس دستور العمل های پیوست، امریه می پذیرد. ضمناً متقاضیان نباید دارای کسر خدمت سربازی باشند.

تعهد امریه

امتیاز بندی

دستورالعمل امریه