اطلاع رسانی رویداد های نوآوری و چالش فناوری بهینه سازی موتورهای الکتریکی دانشگاه حکیم سبزواری(25 بهمن)

اطلاع رسانی رویداد های نوآوری و چالش فناوری بهینه سازی موتورهای الکتریکی دانشگاه حکیم سبزواری(25 بهمن)