اطلاع رسانی در خصوص پذیرش دانشجو در دانشگاه های بیلکنت و احسام دوگراماسی ترکیه

اطلاع رسانی در خصوص پذیرش دانشجو در دانشگاه های بیلکنت و احسام دوگراماسی ترکیه


 

به پیوست نامه و پوسترهای دانشگاه بیلکنت و پوسترهای مربوطه دربارۀ پذیرش دانشجو در رشته های مختلف فنی-مهندسی جهت استحضار ارسال می شود.

 

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه