اطلاع رسانی در خصوص فلوچارت نهایی فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش

اطلاع رسانی در خصوص فلوچارت نهایی فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش


در خصوص اجرای پایلوت فرآیند الکترونیکی کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش به پیوست فلوچارت نهایی فرآیند مذکور جهت استحضارارسال می گردد.