اطلاع رسانی در خصوص تعطیلی اداره آموزش بعلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (10 مهر)

اطلاع رسانی در خصوص تعطیلی اداره آموزش بعلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود (10 مهر)


قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی 

بدین وسیله به اطلاع می رساند:

بعلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود کارشناسی اداره آموزش دانشکدگان فنی روز دوشنبه مورخ 12/07/1400   قادر به پاسخگویی درخواست های حضوری و غیرحضوری دانشجویان نمی باشد.  

                                                               اداره آموزش دانشکدگان فنی