اطلاع رسانی در خصوص بورس دیوار بزرگ چین

اطلاع رسانی در خصوص بورس دیوار بزرگ چین


اطلاع رسانی در خصوص بورس دیوار بزرگ چین

به پیوست نامه معاونت روابط بین الملل دانشگاه در خصوص جهت بورس دیوار بزرگ چین استحضار تقدیم می‌شود.

پیوست