اطلاع رسانی در خصوص اعطای بورس مهندسی از طرف سازمان یونسکو با همکاری دانشگاه کراکف لهستان

اطلاع رسانی در خصوص اعطای بورس مهندسی از طرف سازمان یونسکو با همکاری دانشگاه کراکف لهستان


 

در خصوص اعطای بورس مهندسی از طرف سازمان یونسکو با همکاری دانشگاه کراکف لهستان

به پیوست نامه شماره ۳۰۵۱۶۴/‏۱۶‬ مورخ ۲۲/‏۱۲/‏۹۶‬ وزارت علوم، تحقیقات وفناوری در خصوص اعطای بورس مهندسی از طرف سازمان یونسکو با همکاری دانشگاه کراکف لهستان جهت انجام پروژه‌های تحقیقاتی، جهت بهره‌برداری تقدیم می‌گردد. جزئیات اعطای بورس و چگونگی ارسال مدارک در سوابق پیوست اطلاع رسانی گردیده است.

 

پیوست نامه