اطلاع رسانی در خصوص اجرایی شدن فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش از تاریخ 1401/08/01(7 آبان)

اطلاع رسانی در خصوص اجرایی شدن فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش از تاریخ 1401/08/01(7 آبان)


در ارتباط با نامه شماره 281705/ 186 مورخ 18/ 10/ 1400 مرکز فناوریهای دیجیتالی دانشگاه و پیرو برگزاری کارگاه آموزشی اجرایی فرایند کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مورخ 1401/7/24  به استحضار می رساند، فرآیند کمیسیون بررسی موارد خاص در پیشخوان سامانه جامع آموزش از روز «1/ 8/ 1401» قابل دسترسی است. در ضمن پیوندهای راهنمای فرآیند مذکور به شرح ذیل پیوست می باشد. خواهشمند است کلیه درخواست های مرتبط به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه از تاریخ مذکور از طریق فرایند اعلام شده به این اداره کل ارسال گردد.

-راهنمای دانشجو

-فلوچارت