اطلاع رسانی دانشگاه ها پیرامون پذیرش بدون آزمون با سهمیه استعداهای درخشان کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1399

اطلاع رسانی دانشگاه ها پیرامون پذیرش بدون آزمون با سهمیه استعداهای درخشان کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 1399


پذیرش دانشجوی استعداد درخشان کارشناسی ارشد - دانشگاه ملایر

پذیرش دانشجوی استعداد درخشان کارشناسی ارشد - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پذیرش دانشجوی استعداد درخشان کارشناسی ارشد - دانشگاه قم

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان   یک   دو   سه  

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

پذیرش بددون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعیه ثبت نام بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه میبد

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اراک

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی خرد بوشهر

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اصفهان  یک  دو

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه بجنورد

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان 

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه حضرت معصومه   یک   دو

پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی