اطلاع رسانی ثبت نام دانشجویان در سامانه وزارت ارتباطات برای بهره مندی از اینترنت رایگان

اطلاع رسانی ثبت نام دانشجویان در سامانه وزارت ارتباطات برای بهره مندی از اینترنت رایگان


به پیوست نامه شماره 2/272343مورخ 1399/11/29وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اطلاع رسانی ثبت نام دانشجویان در سامانه وزارت ارتباطات برای بهره مندی از اینترنت رایگان ، جهت استحضارارسال می گردد.