اطلاع رسانی به دانشجویان متقاضی تسویه حساب

اطلاع رسانی به دانشجویان متقاضی تسویه حساب


 

اطلاع رسانی به دانشجویان متقاضی تسویه حساب

خواهشمنداست به منظور تسریع در انجام امور تسویه حساب و جلوگیری از اتلاف وقت دانشجویان متقاضی تسویه حساب، به ایشان اعلام فرمائید قبل از مراجعه به تهران و انجام امور مربوط به تسویه حساب اموردانشجویی در تهران از طریق سایت http://engstudent.ut.ac.ir/payup نسبت به درخواست تسویه حساب با اموردانشجویی خود اقدام و نتیجه را از طریق پیشخوان خدمت و آدرس ایمیل ارسالی پیگیری نمایند و لزومی به مراجعه حضوری ایشان نمی‌باشد. اطلاع رسانی شایسته درخواست مذکور مزید امتنان خواهد بود.