اطلاع رسانی برگزاری مسابقه تحقیق در عملیات به دانشگاه های کشور (2 شهریور)

اطلاع رسانی برگزاری مسابقه تحقیق در عملیات به دانشگاه های کشور (2 شهریور)