اطلاع رسانی بخشنامه سازمان نظام وظیفه

اطلاع رسانی بخشنامه سازمان نظام وظیفه


 

 اطلاع رسانی بخشنامه سازمان نظام وظیفه

به پیوست یک نسخه از بخشنامه شماره ۲۶/‏۳/‏۰۳/‏۲۲‬ مورخ ۱۹/‏۱۰/‏۹۷‬ سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا در خصوص استفاده از سنوات ارفاقی دانشجویان جهت اطلاع رسانی و ابلاغ ارسال می‌گردد.

بخشنامه پیوست