اطلاع رسانی بازه زمانی طرح درخواست های آموزشی در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فنی(20 دی)

اطلاع رسانی بازه زمانی طرح درخواست های آموزشی در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فنی(20 دی)


به پیوست یک برگ اطلاعیه در خصوص اطلاع رسانی مدت زمان بررسی درخواست‌های آموزشی دانشجویان در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فنی جهت صدور دستور ابلاغ به دانشجویان محترم و قرار دادن در وب سایت‌های دانشکده‌ها ارسال می‌گردد.

* لازم به ذکر است زمان پیگیری درخواست‌های آموزشی توسط دانشجو، هفت روز اداری بعد از طرح درخواست آموزشی در جلسه کمیسیون بررسی موارد خاص دانشکدگان فنی می‌باشد.