اطلاعیه کارآموزی جهت متقاضیان ثبت نام در سامانه کارآموزی

اطلاعیه کارآموزی جهت متقاضیان ثبت نام در سامانه کارآموزی


 

" دانشجویان محترم کارشناسی متقاضی کارآموزی در تابستان 1397 "

 

چنانچه متقاضی جایابی از سامانه http://karamouzi.irost.ir می باشید پس از ثبت نام،  گردش درخواست را در سامانه پیگیری فرمایید و با مشاهده تایید مسئول کارآموزی پردیس، نسبت به انتخاب صنعت در سامانه فوق الذکر اقدام نمایید در غیراین صورت درخواست شما ناقص خواهد بود و اقدام موثری صورت نخواهد گرفت.