اطلاعیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان (بدون آزمون) و ثبت نام با تاخیر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور سال 1396

اطلاعیه پذیرفته شدگان استعداد درخشان (بدون آزمون) و ثبت نام با تاخیر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور سال 1396


 

  (آنی)

      به پیوست  اطلاعیه پذیرفته شدگان  بدون آزمون استعداد درخشان (بدون آزمون) و ثبت نام  با تاخیر مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی آزمون سازمان سنجش آموزش کشور سال 1396 جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد.

 

ثبت نام با تاخیر

اطلاعیه