اطلاعیه های انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان

اطلاعیه های انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان


((انتخابات الکترونیک کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران در ۲۸ مهر ماه جاری ساعت ۹ تا ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد. مطابق ماده ۳ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی هر دانشجوی دانشگاه تهران می‌تواند حداکثر در سه کانون فرهنگی عضو شود. با توجه به مجازی برگزار شدن انتخابات از دانشجویان محترم درخواست می‌شود ضمن مطالعه موارد زیر فرم‌های تکمیل شده ثبت نام خود را در زمان تعیین شده (۲ تا ۱۴ مهر ماه) به آدرس znoroozi@ut.ac.ir ارسال نمایند.

مطابق ماده ۱۵ آئین‌نامه کانون‌های فرهنگی (این فایل) شرایط کاندیداتوری برای شورای مرکز کانون‌های عبارتند از:

الف- دانشجو دوره کارشناسی حداقل یک نیمسال تحصیلی را گذارنده باشد. در خصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد.

ب- تا پایان دوره فعالیت شورا، دانشجو باشد.

ج- دو نیمسال تحصیلی متوالی یا سه نیم سال تحصیلی غیرمتوالی مشروط نشده باشند.

د- محکومیت انضباطی منجر به توبیخ و درج در پرونده یا بالاتر نداشته باشد.

ه- عضو شورای مرکزی یا دبیر سایر تشکل‌های دانشجویی نباشد.))

پیوستها