اطلاعیه های انتخابات الکترونیک انجمن های علمی دانشجویی

اطلاعیه های انتخابات الکترونیک انجمن های علمی دانشجویی


((انتخابات الکترونیک انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه تهران در ۲۹ مهر ماه جاری ساعت ۹ تا ۲۲ در سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی به آدرس cultural.ut.ac.ir برگزار خواهد شد. با توجه به مجازی برگزار شدن انتخابات از دانشجویان محترم درخواست می‌شود ضمن مطالعه موارد زیر فرم‌های تکمیل شده ثبت نام خود را در زمان تعیین شده (۲ تا ۱۴ مهر ماه) به آدرس znoroozi@ut.ac.ir ارسال نمایند.

مطابق ماده ۲ آئین‌نامه تأسیس و فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی به ازای هر رشته یا گرایش تحصیلی یک انجمن علمی دانشجویی می‌تواند شکل بگیرد که بر همین اساس دانشجویان هر رشته تحصیلی می‌توانند نسبت به ثبت‌نام برای کاندیداتوری شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی مرتبط با آن رشته از ۸ مهر تا ۱۴ مهر ماه با تکمیل فرم شماره یک اقدام کنند. مطابق ماده ۲۴ آئین‌نامه شرایط عمومی کاندیداتوری برای شورای مرکز انجمن‌های علمی دانشجویی عبارتند از:

الف- اشتغال به تحصیل در رشته مربوط به فعالیت انجمن علمی دانشجویی

ب- عضویت در انجمن علمی دانشجویی

ج- عدم عضویت در شورای مرکزی سایر تشکل‌های دانشجویی

د- عدم محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده و بالاتر

ه- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی برای دانشجویان دوره کارشناسی، در مقاطع تحصیلات تکمیلی محدودیتی وجود ندارد.

و- عدم کسب معدل مشروط در نیمسال تحصیلی گذشته))

پیوستها