اطلاعیه مهم در خصوص میهمانی تکدرس برای دانشجویان دانشکده فنی کاسپین(7 اسفند)

اطلاعیه مهم در خصوص میهمانی تکدرس برای دانشجویان دانشکده فنی کاسپین(7 اسفند)


بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم دانشکده فنی کاسپین که قصد اخذ میهمانی تکدرس در خارج از دانشکده فنی کاسپین دارند، می رساند که لازم است به موارد ذیل توجه ویژه داشته باشند:
۱- اخذ درس در خارج از دانشکده فنی کاسپین صرفا بعد از ارسال فرم درخواست آموزشی و موافقت مدیر گروه و تائید شورای آموزشی قابل انجام است. در این ارتباط، دروسی که بدون موافقت مدیرگروه و تائید شورای آموزشی اخذ شده باشند، بعد از بازه حذف و اضافه توسط اداره آموزش از لیست دروس ثبت شده دانشجو حذف خواهند شد و دانشکده هیچ مسئولیتی در قبال مشکلات متعاقب آن نخواهد داشت. 
۲- مسئولیت کنترل و هماهنگی برنامه درسی و امتحانی دروس میهمان با بقیه دروس اخذ شده، صرفا بر عهده دانشجو بوده و با توجه به امکان برگزاری حضوری بعضی از جلسات درسی و جلسات امتحانی (مطابق اطلاعیه های آتی دانشگاه و ستاد ملی کرونا)، دانشکده مسئولیتی در قبال عواقب ناشی از عدم امکان شرکت در کلاسها و یا جلسات امتحانی حضوری برای دروس میهمان نخواهد داشت.