اطلاعیه متقاضیان تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

اطلاعیه متقاضیان تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا


 

به استناد رأی شورای آموزشی پردیس مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۹۶‬ ‬ مقرر شد دانشجویان متقاضی تغییر رشته واجد شرایط از طریق آئین نامه دانشجویان ساعی و کوشا، تقاضای خود را پس از تأیید دانشکده مبدا حداکثر تا تاریخ ۱۵/‏۰۴/ ‬ هر سال به اداره آموزش دانشکده مقصد ارائه دهند و در صورت اخذ نظر موافق، حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۴/‬ هر سال به اداره آموزش پردیس تحویل نمایند. به تقاضاهای خارج از تاریخ‌های فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد. یک برگ اطلاعیه پیوست می‌باشد.

 

اطلاعیه