اطلاعیه عدم پذیرش درخواست میهمان و انتقال نیمسال 972 در دانشگاه الزهرا

اطلاعیه عدم پذیرش درخواست میهمان و انتقال نیمسال 972 در دانشگاه الزهرا


اطلاعیه عدم پذیرش درخواست میهمان و انتقال نیمسال 972 در دانشگاه الزهرا

به پیوست تصویر نامه شماره 97/5/1124 مورخ 1397/9/3 دانشگاه الزهرا در خصوص  عدم  پذیرش تقاضای میهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 در آن دانشگاه ، جهت استحضار ارسال می گردد .

فایل پیوست