اطلاعیه شماره 2 پیرامون چگونگی ادامه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در هفته های آتی

اطلاعیه شماره 2 پیرامون چگونگی ادامه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در هفته های آتی


پیرو اطلاعیه شماره 1 روابط عمومی دانشکده از کلیه اعضای محترم هیئت علمی؛ کارکنان گرامی و دانشجویان عزیز درخواست می شود جهت اطلاعات بیشتر پیرامون چگونگی ادامه فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده در هفته های آتی، آخرین اخبار و دستور العمل های اجرایی را صرفا از طریق سایت دانشگاه پیگیری نمایند.

روابط عمومی دانشکده فنی کاسپین