اطلاعیه سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی

اطلاعیه سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی


 اطلاعیه سنوات تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی

بر اساس بخشنامه آموزش کل دانشگاه، دانشجویان محترم مقطع کارشناسی کلیه ورودی‌ها که دانش آموخته نمی باشند ملزم به ثبت درخواست سنوات تحصیلی از طریق پیشخوان سامانه جامع آموزشی
 
قبل از شروع ثبت نام نیمسال تحصیلی آتی می‌باشند.
‌‌
لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم درخواست سنوات تحصیلی در موعد مقرر بر عهده دانشجو می‌باشد.

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

98/8/12