- شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه راه اندازی سامانه پشتیبانی اداره آموزش تحصیلات تکمیلی پردیس فنی

اطلاعیه راه اندازی سامانه پشتیبانی اداره آموزش تحصیلات تکمیلی پردیس فنی


سامانه پشتیبانی جهت ثبت و پیگیری درخواستهای دانشجویان محترم تحت عنوان سامانه پشتیبانی اداره آموزش تحصیلات تکمیلی پردیس فنی به آدرس اینترنتی  http:\\its3.ut.ac.ir  راه اندازی شده است.دانشجویان محترم جهت درج درخواستها در این سامانه و عدم حضور در واحد پذیرش اداره تحصیلات تکمیلی پردیس فنی رسانیده می شود.