- شنبه، ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

اطلاعیه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

اطلاعیه دفاعیه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی صنایع


دفاعیه دانشجو آقای علیرضا احمد نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع