- دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه دفاعیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاعیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی


اطلاعیه دفاعیه دانشجو آقای پیام عسگری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاعیه دانشجو آقای حسام صادقی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاعیه دانشجو آقای نیما رضایی مژدهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاعیه دانشجو آقای ایوب اجرائی کنگرشاهی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاعیه دانشجو آقای اسمعیل نعمتیان ماسوله دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاعیه دانشجو آقای احسان امینی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی