- دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

اطلاعیه دفاعیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعیه دفاعیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی


اطلاعیه دفاعیه دانشجو آقای محمد جواد شریفی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعات دفاعیه دانشجو آقای سعید دلیری نژاد دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

اطلاعات دفاعیه دانشجو آقای امیر حسن پور دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی