اطلاعیه در خصوص گروهبندی درس سمینار

اطلاعیه در خصوص گروهبندی درس سمینار


اعلام گروه بندی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین در درس سمینار

به پیوست اسامی دانشجویان درس سمینار دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین به همراه اساتید راهنمای درس در جدول پیوست اعلام گردیده است. دانشجویان عزیز موظف هستند با هماهنگی کامل با استاد راهنمای سمینار، عنوان  و زمینه تحقیق خود را انتخاب نموده و با نظارت کامل استاد درس نسبت به آماده سازی گزارش و ارائه آن در مهلت مقرر اقدام فرمایند. از آنجا که پذیرش یا عدم پذیرش گزارش نهایی بر عهده اساتید محترم درس می باشد، لذا بدیهیست هرگونه مسئولیت عدم هماهنگی با ایشان تنها  به عهده دانشجویان عزیز می باشد.

همچنین تاریخ نهایی ارائه گزارش و دفاع نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.

با تشکر 

گروه بندی دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده فنی کاسپین در درس سمینار

 

ردیف

نام و نام خانوادگی  استاد

Email

نام و نام خانوادگی دانشجو

1

دکتر محمد علی آرون

maaroon@ut.ac.ir

      مصطفی نوروزی کلرود

         میلاد شانقی

      حسن طاهرزاده

2

دکتر جمشید محمدی روشنده

roshandeh@ut.ac.ir

         یاسمین عظیمی

      حجت بساطی

          مجتبی حاتمی

3

دکتر سید حامد موسوی

mhmousavi@ut.ac.ir

          محمد حسین ملازینلی

          فاطمه اکبری

کسری نوری زاده

4

دکتر عمیدالدین نورعلیشاهی

Nouralishahi@ut.ac.ir

          امیر بیانی

      مصطفی عطایی

          پیام باریکانی

5

دکتر علی فاضلی

Alifazeli@ut.ac.ir

   هاله باقر نوه سی

    رضا ذاکری

   درنا راهنماییان

6

دکتر احمد حلاجی ثانی

 hallaj@ut.ac.ir

        سارا زارع

     علی شفیع زاده

     محمد رضا معززی