اطلاعیه در خصوص نحوه محاسبه مشروطی

اطلاعیه در خصوص نحوه محاسبه مشروطی


 

 عطف به نامه شماره 44184/آ/82  مورخ 23/2/1396 و پیرو بخشنامه های ارسالی قبلی در خصوص نحوه محاسبه مشروطی وعدم مشروطی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی (ورودیهای سالهای مختلف) به استحضار می رساند،بر اساس بخشنامه های قبلی در صورت عدم محاسبه نیمسالهای مشروطی به علت کمتر ازحد نصاب (حذف پزشکی،حدف خاص،خارج از اراده بودن دانشجو،عدم ارایه درس و ...) ملاک تعداد انتخاب واحد مجاز در نیمسال بعدی،"معدل نیمسال قبلی دانشجو" به قوت خود باقی است. بر این اساس چنانچه معدل وی در نیمسال قبلی کمتر از 12 باشد حتی اگر مشروطی وی محسوب نشود در نیمسال بعدی حداکثر 14 واحد می تواند انتخاب نماید .