اطلاعیه در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجویان

اطلاعیه در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجویان


 

 اطلاعیه در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجویان

عطف به نامه شماره 307253/آ/82 مورخ 10/10/1396 در خصوص مرخصی تحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی با توجه به تقلیل سنوات تحصیلی به استحضار می رساند، دانشجویان می بایست واحدهای خود را در صورت استفاده از مرخصی تحصیلی طوری تنظیم نمایند که حداکثر در مدت 8 الی 9 نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.