اطلاعیه در خصوص متقاضیان کارآموزی در پژوهشگاه هوافضا

اطلاعیه در خصوص متقاضیان کارآموزی در پژوهشگاه هوافضا


 

اطلاعیه در خصوص متقاضیان کارآموزی در پژوهشگاه هوافضا

به پیوست تصویر نامه شماره 97/02/313 مورخ 1397/3/30 پژوهشگاه هوافضا در خصوص شرایط کارآموزی  در تابستان سال 1397 در آن پژوهشگاه،  جهت استحضار واطلاع رسانی ارسال می گردد .

پیوست