اطلاعیه در خصوص متقاضیان میهمانی و انتقال به دانشگاه شیراز(8 آذر)

اطلاعیه در خصوص متقاضیان میهمانی و انتقال به دانشگاه شیراز(8 آذر)


 به پیوست نامه  شماره 14003/10/13950   مورخ 1400/08/30  دانشگاه  شیراز در خصوص  عدم پذیرش تقاضای مهمان/ انتقال برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400، جهت اطلاع رسانی ارسال می گردد.