اطلاعیه در خصوص فصل های امتحان پایان ترم درس فیزیک 1و2

اطلاعیه در خصوص فصل های امتحان پایان ترم درس فیزیک 1و2