اطلاعیه در خصوص عدم صدور گواهی در بازه امتحانات نیمسال تحصیلی

اطلاعیه در خصوص عدم صدور گواهی در بازه امتحانات نیمسال تحصیلی


 

اطلاعیه در خصوص عدم صدور گواهی در بازه امتحانات نیمسال تحصیلی

 

پیرو بخشنامه شماره 99831/پ/122 مورخ 1396/4/14 به استحضار می رساند؛ طبق مقررات،  شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایان نیمسال تحصیلی در بازه امتحانات مصوب شورای آموزشی دانشگاه ( طبق تقویم دانشگاهی مصوب ) الزامی است . بر این اساس تایید درخواست صدور گواهی خروج از کشور برای دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی که انتخاب واحد رسمی نموده و باید در امتحان پایان نیمسال ( نظری ، عملی / نظری و عملی ) شرکت نمایند ، به هیچ وجه مجاز نیست .

خواهشمند است از تایید و ارسال گواهی این گونه دانشجویان خودداری نمایند .