اطلاعیه در خصوص شرایط پذیرش میهمان دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعیه در خصوص شرایط پذیرش میهمان دانشگاه فردوسی مشهد


 

 اطلاعیه در خصوص شرایط پذیرش  میهمان دانشگاه فردوسی مشهد

به پیوست تصویر نامه شماره 3530 مورخ 1397/2/2 دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص شرایط پذیرش  میهمان به آن دانشگاه جهت استحضار و اطلاع رسانی  به متقاضیان مذکور ارسال می گردد .

پیوست

اعلام موارد ذیل درخصوص متقاضیان میهمان و انتقال به دانشگاه فردوسی مشهد