اطلاعیه در خصوص سخنرانی بررسی منشا آلودگی هوا و روش کنترل آن بااسکرابرها در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(21 آذر)

اطلاعیه در خصوص سخنرانی بررسی منشا آلودگی هوا و روش کنترل آن بااسکرابرها در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(21 آذر)